لیست: پایان نامه/رساله بررسی در شورای پژوهشی دانشگاه - پایان نامه/رساله خاتمه یافته - طرح پژوهشی کارشناسی و داوری دانشکده/مرکز - طرح پژوهشی بررسی و داوری معاونت - طرح پژوهشی شورای پژوهشی دانشگاه - طرح پژوهشی عقد قرارداد - طرح پژوهشی در حال اجرا - طرح پژوهشی انجام تعهدات و خاتمه - طرح پژوهشی کمیته اخلاق دانشگاه - طرح مرور سیستماتیک بررسی و داوری معاونت - طرح مرور سیستماتیک شورای پژوهشی دانشگاه - طرح مرور سیستماتیک کمیته اخلاق دانشگاه - طرح مرور سیستماتیک عقد قرارداد - طرح مرور سیستماتیک در حال اجرا - طرح مرور سیستماتیک انجام تعهدات و خاتمه - طرح کارآزمایی بالینی بررسی و داوری معاونت - طرح کارآزمایی بالینی شورای پژوهشی دانشگاه - طرح کارآزمایی بالینی کمیته اخلاق دانشگاه - طرح کارآزمایی بالینی عقد قرارداد - طرح کارآزمایی بالینی در حال اجرا - طرح کارآزمایی بالینی انجام تعهدات و خاتمه -
ردیف کد رهگیری عنوان نام نام خانوادگی جایگاه وضعیت تاریخ وضعیت
Top